Temat: Newsletter 2-9 listopada 2017

Newsletter 2-9 listopada 2017
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ STAŁĄ „CZEGO NIE MOGLIŚMY WYKRZYCZEĆ ŚWIATU” POŚWIĘCONĄ TWÓRCOM I LOSOM PODZIEMNEGO ARCHIWUM GETTA WARSZAWY

16 listopada Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma wraz ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce po raz pierwszy udostępnią dokumenty Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów programu Oneg Szabat.

Dokumenty tworzą tzw. Podziemne Archiwum Getta Warszawy, którego inicjatorem był Emanuel Ringelblum, historyk i działacz społeczny. Powołał grupę współpracowników dokumentujących życie, a następnie śmierć getta Warszawy. Kiedy wiedzieli już, że getto zostanie zlikwidowane, a oni – wraz z innymi – wywiezieni do obozu Zagłady, zakopali dokumenty w piwnicy szkoły Borochowa przy ul. Nowolipki 68. Przetrwały w ukryciu do 1946 r. i 1950 r., kiedy natrafiono na drugą część materiałów. Ich wydobycie spod gruzów getta było możliwe tylko dzięki temu, że Hersz Wasser – jedna z osób znających miejsce ukrycia Archiwum — przeżył Zagładę.

Archiwum stanowi jedno z najważniejszych świadectw o Zagładzie Żydów polskich nie tylko ze względu na różnorodność i wartość dokumentacyjną zebranych materiałów, ale przede wszystkim jest obrazem Zagłady oglądanej oczami jej ofiar. Jak mówi Paweł Śpiewak, Dyrektor ŻIH i kurator wystawy: „Pisali pierwszą historię Zagłady. Pisali ją codziennie, choć sami znajdowali się w sytuacji skrajnego poniżenia, żyjąc strachem przed wywózkami i śmiercią w komorze gazowej, żałobą po najbliższych”.

Tytuł wystawy pochodzi z testamentu Dawida Grabera, który brał udział w ukryciu pierwszej części Archiwum. Pisał: „To czego nie mogliśmy wykrzyczeć przed światem zakopaliśmy w ziemi”. Dawid Graber miał 19 lat i chowając w pośpiechu ostatnie skrzynie i bańki z poszczególnymi częściami materiałów, miał jedną nadzieję: że „przyszłe pokolenia będą wspominać nasze cierpienia i ból, to, że w czasie upadku znaleźli się ludzie, którzy mieli odwagę wykonywać taką robotę”.
WE’D LIKE TO INVITE YOU TO THE PERMANENT EXHIBITION „WHAT WE WERE UNABLE TO SHOUT OUT TO THE WORLD”, DEDICATED TO THE UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO AND TO ITS CREATORS

On 16 November, the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute and the Association of the JHI of Poland will present to the public – for the first time – documents collected by the secret group Oneg Shabbat. The exhibition is one of the key elements of the Oneg Szabat program.

The documents form the Underground Archive of the Warsaw Ghetto, founded by Emanuel Ringelblum, historian and social activist. He gathered together a group of people who documented the life and death of the Warsaw Ghetto. When they realized that the Ghetto will be liquidated, and themselves – along with others – will be transported to a death camp, they buried the documents in a basement of the Borokhov school at Nowolipki 68. They survived in hiding from 1946 and 1950, when the second part of the archives was found. The documents were rediscovered and recovered from the remains of the Ghetto only thanks to the fact that Hersz Wasser, one of the people who knew the location, survived the Holocaust.

The Archive is one of the most important testimonies about the Holocaust of Polish Jews – not only due to diversity and documentary value of collected materials. More than anything, it is a record of the Holocaust as seen by its victims. As Paweł Śpiewak, Director of the JHI and curator of the exhibition, says: „They wrote the first history of the Holocaust. They were writing it every day, despite living in conditions of extreme indignity, living in fear of transports and death in a gas chamber, living in grief after loved ones”.

The title of the exhibition was taken from the testament left by Dawid Graber, who belonged to a group of people hiding the first part of the Archive. He wrote: „What we were unable to shout out to the world, we buried in the ground”. Dawid Graber was 19, and while hiding in a hurry last remaining boxes and milk cans with documents, he had one hope: „that future generations will recall our suffering and pain, that during the fall, there were also people who had the courage to do this work”.

The main subject of the exihibition will be activity of particular members of the group and the story of the Archive they created together – from its beginning until today. By a wooden table, which symbolizes a space of physical, intellectual and spiritual – as written by Emanuel Ringelblum — „kindred union” — we will present biographies of particular members and their contribution to the Archive. Selected fragments from diaries will illustrate the motivations of the Oneg Shabbat group; we will see, among others, original testaments left by Izrael Lichtensztajn, Gela Seksztajn, Nachum Grzywacz and Dawid Graber.
70-LECIE ŻIH

1 października 2017 r. zainaugurowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jubileusz siedemdziesięciolecia powołania Żydowskiego Instytutu Historycznego. Niech ta okrągła rocznica stanie się okazją do podsumowania działalności Instytutu oraz naświetlenia celów na kolejne lata.

Niezwykłe w powojennej Polsce było to, że komunistyczne władze Żydom zorganizowanym od jesieni 1944 w Centralnym Komitecie Żydów Polskich udzieliły zgody na badania nad własną wojenną przeszłością i pozwoliły na powstanie jedynej w kraju naukowej instytucji mniejszości narodowej. Pod auspicjami Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, a potem Żydowskiego Instytutu Historycznego, publikowano ważne do dzisiaj książki i artykuły. Potrzeba badań, opisania i poświadczenia Zagłady poszczególnych skupisk żydowskich była pośród nielicznych ocalonych przeogromna. Z największą pieczołowitością od momentu powstania Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej do dziś są gromadzone, porządkowane i wydawane wszelkie dokumenty, świadectwa, dzienniki, zapiski z czasów wojny. Najważniejszy wśród nich jest zbiór nazywany Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego. Sprawujemy nad nimi opiekę wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.