Temat: Newsletter 28 kwietnia - 4 maja 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 28 kwietnia - 4 maja 2016
SEMINARIUM NAUKOWE
10 maja 2016r., godz. 11:00
Sztuka żydowska, jej stan zachowania jako część dziedzictwa kulturowego na terenie miast i osiedli Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wymiar lokalny czy szerszy oddźwięk?

Wiemy coraz więcej na temat dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich dawnej RP. Tematem spuścizny żydowskiej, a w szczególności dzisiejszym stanem jej zachowania, klasyfikacji oraz oceny tego, co pozostało, szczególnie na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, poświęcono dotąd niewiele uwagi. Autorka wystąpienia będzie chciała wskazać ważne i mało znane ośrodki sztuki i kultury żydowskiej w tym rejonie, przedstawić znane jedynie nielicznym: spuściznę malarzy, dziedzictwo architektury i obecny jej stan zachowania.

Badając ziemie kresowe od ponad dwudziestu lat, Katarzyna Węglicka wielokrotnie napotykała ślady żydowskiej obecności w architekturze, krajobrazie, wreszcie w opowieściach ludzi. Była świadkiem niszczenia dorobku wielu pokoleń, zamieszkujących te tereny, Żydów. 

Warto przywrócić pamięć przynajmniej niektórych miejsc i ludzi działających na tamtym terenie. Kultura żydowska współistniała z innymi obecnymi w tym tyglu II RP, a niejednokrotnie wybijała się poza jej granice. Nazwiska: Gaona Wileńskiego, malarzy: I. Lewitana, C. Soutine’a, J. Lipchitza, pisarza R. Gary’ego, synagogi Słonimia, Grodna, Mohylewa czy Pińska, stare zapomniane, a wciąż istniejące cmentarze, to tylko nieliczne przykłady dziedzictwa kulturowego w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim.

10 maja 2016 r. zapraszamy na godz. 11 do Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu).
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
12 maja 2016r., godz. 18:00
Miejsce po Wielkiej Synagodze. 
Przekształcenia placu Bankowego po 1943 roku. 
Jana Fuchs

 Żydowski Instytut Historycznego im. Emanuela Ringelbluma zaprasza 12 maja na godzinę 18 na spotkanie związane z publikacją książki pani Jany Fuchs „Miejsce po Wielkiej Synagodze. Przekształcenia placu Bankowego po 1943 roku”.

W rozmowie na temat książki wezmą udział: jej autorka Jana Fuchs, dr Eleonora Bergman (ŻIH) i varsavianista, redaktor Jerzy S. Majewski.

Obok ŻIH współwydawcą książki jest Centrum im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, a wsparcia finansowego udzieliła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zapraszamy! Wstęp wolny.

WYSTAWA 
AMSTERDAM POLSKICH ŻYDÓW

Podstawę ekspozycji stanowi pozostająca w zbiorach ŻIH, licząca ponad 200 tomów, kolekcja amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej 30 pozycji, które według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.