Temat: Newsletter 3-10 maja 2017

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 3-10 maja 2017
SEMINARIUM VARSAVIANISTYCZNE
9 maja, godz.11:00
TWÓRCZOŚĆ MALARZY ŻYDOWSKIEGO POCHODZENIA W WARSZAWIE W POŁOWIE XIX WIEKU. W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI

Tematem wykładu będą — pierwsi artyści pochodzenia żydowskiego działający w Warszawie w połowie 19 wieku, ich stosunek do kwestii asymilacji, poszukiwania tożsamości artystycznej, narodowej, źródła tej tożsamości. W szczególności wykład dotyczyć będzie Aleksandra Lessera, Leopolda Horowitza, Maksymiliana Fajngolda oraz Aleksandra Sochaczewskiego.

Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska, kierownik pracowni varsavianistycznej w ŻIH.

Dr Magdalena Tarnowska jest historykiem sztuki, kustoszem dyplomowanym (od 2011), absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2010 obroniła pracę doktorską Artyści żydowscy w Warszawie 1939–1948, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego. Od 2012 jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki WNHiS UKSW w Warszawie. W latach 1993 – 2008 pracowała w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, następnie kierowała Działem Oświatowym i Wystaw Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, w latach 2011–2013 była kustoszem dyplomowanym w Dziale Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Kielcach i nauczycielem akademickim w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Przedmiotem prowadzonych przez nią badań naukowych jest kultura i sztuka Żydów połowy XIX i XX wieku w kontekście sztuki polskiej i europejskiej, w tym sztuka Holocaustu, sztuka lat 1945–1950, również podróże artystyczne do Palestyny, związki pomiędzy kulturą żydowską i chrześcijańską oraz zagadnienia związane z badaniami proweniencji dzieł sztuki. W l. 2009 – 2011 uczestniczyła w pracach powołanego przez MKiDN Zespołu ekspertów ds. badań proweniencyjnych w muzeach polskich w zakresie mienia pożydowskiego. Od 1996 roku jest członkiem komisji oceniającej Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich Fundacji Shalom. Jest członkinią Polskiego Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

Jury Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów pod przewodnictwem prof. Barbary Engelking na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 roku postanowiło uhonorować nagrodą za rok 2016:

W kategorii: publikacja

Monikę Sznajderman za książkę Fałszerze pieprzu, w której osobista historia rodzinna autorki jest punktem wyjścia do refleksji nad mechanizmami wypierania ze zbiorowej świadomości pamięci o polskich Żydach oraz głęboko zakorzenionego antysemityzmu, a świetna literacka tkanka jest polem rozważań nad splotami polsko-żydowskiej historii.

W kategorii: działalność artystyczna

Krystynę Piotrowską — za wieloletni proces angażowania polskich artystów w pracę nad żydowską pamięcią podczas kolejnych edycji projektu „Próżna” w Warszawie oraz za dyskurs na tematy polsko-żydowskie, prowadzony w sposób twórczy w dziełach sztuki.

W kategorii działalność społeczna

Marka Szukalaka twórcy Oficyny Bibliofilów, autora i wydawcy Słownika Biograficznego Żydów dawnej Łodzi, dyrektora Fundacji „Monumentum Iudaicum Lodzense” – za opiekę nad cmentarzem żydowskim w Łodzi, organizowanie spotkań, wystaw i koncertów przybliżających kulturę żydowską.

Wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2017 o g. 18 w siedzibie ŻIH.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.