Temat: Newsletter 28 października - 4 listopada 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 28 października - 4 listopada 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
29 października, godz. 18:00
ycie po śmierci i koniec świata w wyobrażeniach Żydów polskich"

Zapraszamy na spotkanie z dr Pawłem Fijałkowskim w ramach Czwartków na Tłomackiem.

Badania etnograficzne, prowadzone intensywnie od przełomu XIX i XX w., zaowocowały zgromadzeniem obszernego materiału ukazującego nam ludowe wyobrażenia wyznawców judaizmu na temat życia po śmierci, z którymi wiązały się blisko wizje końca obecnego świata. Wywodziły się one przede wszystkim z literatury religijnej, a jednocześnie nawiązywały często do wierzeń ludów, wśród których przez wieki funkcjonowała diaspora żydowska.

Wykład będzie opowieścią o wierzeniach odnoszących się do sądu nad duszami, nieba i piekła, przyjścia Mesjasza i odnowionego świata, kultywowanych do lat 30. XX w. przez żydowskich mieszkańców małych miast i przedmieść. Byli to w większości ludzie niezbyt zamożni lub wręcz biedni, posiadający na ogół skromne wykształcenie, których wyobraźnię kształtowała pieczołowicie kultywowana tradycja. Ich spuścizna duchowa zasługuje na przypomnienie i przedstawienie na szerokim tle duchowości i obyczajowości innych ludów.

SEMINARIUM NAUKOWE
3 listopada 2015 r., godz. 11.00
"Jean Paul Sartre wobec 'kwestii żydowskiej' po Zagładzie"

W klasycznej już pracy "Rozważania o kwestii żydowskiej" (1946) Sartre podjął problem antysemityzmu i nowoczesnej tożsamości żydowskiej, wykorzystując koncepcje filozofii egzystencjalnej i marksizmu. Tematem wystąpienia będzie analiza tej pracy w perspektywie filozoficznej i historii idei, a także jej późniejsza recepcja we francuskim życiu intelektualnym. Ponadto - namysł nad aktualnością zaproponowanych przez Sartre'a interpretacji.

Seminarium poprowadzi dr Piotr Kendziorek (ŻIH)
WYSTAWA FOTOGRAFII
SYNAGOGI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1782 – 1944
14–28 października 2015 r.


Synagoga jest nie tylko miejscem modlitwy, stanowi także centrum umysłowego i społecznego życia gmin żydowskich, jego esencją, symbolem pojednania, woli życia. W budynku synagogi hierarchie wartości, tożsamości, marzenia ucieleśniają się w kamieniu, cegle, drewnie i metalu. Rosnąca asymilacja Żydów i ich uczestnictwo w przemianach społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej głównie od połowy XIX wieku jest widoczna także w architekturze synagog. 

Wystawa jest podróżą w czasie i przestrzeni. Dobrze ukazuje jak zmienił się styl życia społeczności żydowskiej w tym wielonarodowościowym regionie, wzrósł jej udział w rozwoju społecznym, gospodarczym, kulturalnym i umysłowym. Właśnie dlatego, wstrząsnął nami wszystkimi fakt, iż ten proces jednak został zdławiony w tragedii Holokaustu.

KONFERENCJA NAUKOWA
JIDYSZYZM: MITOLOGIE I IKONOGRAFIE
15–16.11.2015

15–16 listopada 2015 Pracownia Badań nad Kulturą Jidysz Żydowskiego Instytutu Historycznego organizuje we współpracy z Maison de la Culture Yiddish — Bibliothèque Medem w Paryżu międzynarodową konferencję „Yiddishism: Mythologies and Iconographies” – „Jidyszyzm: Mitologie i Ikonografie”.

W czasie konferencji chcielibyśmy krytycznie przyjrzeć mitologiom i ikonografiom jidyszyzmu. Przede wszystkim interesują nas okres pomiędzy 1888r. a 1939 r., jest to czas szczególnie intensywny jeśli chodzi o kreowanie mitów, ikon i rytuałów. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na rolę tych zjawisk w czasie Zagłady, oraz wpływu Zagłady na ich kształt i obecność w kulturze powojennej i współczesnej.

Konferencja jest realizowana w ramach przez projektu naukowego „Inteligencja Jidyszlandu — języki, tożsamości, wizje kultury”. 

Partnerami konferencji są: Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych oraz Fundacja im. Michała Friedmana.

Konferencja stanowi część obchodów roku I.L. Pereca w Żydowskim Instytucie Historycznym. 

Komitet Naukowy Konferencji: Prof. Mikhail Krutikov (Michigan University), Dr Yitskhok Niborski (INALCO), Prof. Simon Neuberg (Universität Trier), Prof. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagieloński), Dr. Joanna Nalewajko-Kulikov (PAN)

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz nadsyłania zgłoszeń znajdziecie poniżej
Wystawa „OCALAŁE. Kolekcja ŻIH” 
ukazuje fenomen polsko-żydowskiej kultury i sztuki od końca XIX do II wojny światowej.

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH. Dzięki jej stałemu uzupełnianiu Instytut zgromadził prace najważniejszych artystów żydowskiego pochodzenia, niejednokrotnie jest to jedyny pozostały po nich ślad, jedyna pamiątka. 

Na wystawie prezentujemy dzieła ukazujące bogactwo żydowsko-polskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku oraz przedwojennej Warszawy i wielu innych miast II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na wymogi konserwatorskie część wystawy, prezentującą prace artystów tworzących w gettach w czasie niemieckiej okupacji, została zamknięta. Jednocześnie w związku z zainteresowaniem publiczności poruszoną tematyką, postanowiliśmy przedłużyć okres ekspozycji drugiej części wystawy, ukazującej prace z lat 1890-1939.

FINISAŻ WYSTAWY ODBĘDZIE SIĘ 13 LISTOPDA BR.
  DZIAŁ GENEALOGII ŻIH

Pomagamy Polakom w odkrywaniu swoich żydowskich korzeni, a Żydom w odkrywaniu swoich polskich korzeni. Od 20 lat zajmujemy się genealogią rodzin żydowskich w Polsce.
Nasz Dział pomaga odtworzyć zaginione fragmenty historii rodzinnych, odnaleźć ślady członków rodziny, a także odnaleźć i połączyć krewnych, żyjących dzisiaj w różnych stronach świata.
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Trudno przecenić rolę darczyńców dla rozwoju Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wsparciu wielu organizacji i hojnych sponsorów indywidualnych zawdzięczamy renowację budynku, jego rozbudowę, unowocześnienie ekspozycji, wyposażenie pracowni, opracowanie części zbiorów i zorganizowanie wielu wystaw. 
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.